منيژان

چناران شهر بیژن و منیژه

    چناران

مرز توران ،خاستگاه منیژان 

چناران شهر اسطوره ای،شهر بیژن و منیژه 

فردوسی این منطقه را مرز ایرانو توران نامیده است

و چشمه منیژان ،کوه منیژه ،چاه بیژن،چشمه خواهش در

اخلومد  ،غار رستم،منطقه گرازان در پشت بند اخلومد همگی یاد آورماجرای افسانه بیژن و منیژه است.                                                       

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم اسفند ۱۳۸۷ساعت 14:10  توسط   |